พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร เป็นที่ยกย่องเทิดทูนไม่เฉพาะแต่ประชาชนชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ได้ประจักษ์และถวายสดุดี ดังจะเห็นได้จากการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี อาทิ

 

 

- ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกันทูลเกล้าฯถวาย "เหรียญรัฐสภายุโรป" (๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙)

- ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลสันติภาพ" (๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙)

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย"เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้พัฒนา" (๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐)

- ผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม" (๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕)

- ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน" (๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕)

- คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ" (๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖)

- หัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด" สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ (๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖)

- ผู้อำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด" (๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗)

- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร" (๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙)

- สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมา โดยตลอด (๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)


พราชกรณียกิจที่สำคัญ
- มูลนิธิชัยพัฒนา

- มูลนิธิโครงการหลวง

- โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

- โครงการหลวงอ่างขาง

- โครงการปลูกป่าถาวร

- โครงการแก้มลิง

- โครงการฝนหลวง

- โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน

- กังหันชัยพัฒนา

 

edit @ 6 Feb 2010 09:22:12 by Tum

edit @ 6 Feb 2010 09:38:20 by Tum

edit @ 6 Feb 2010 10:20:13 by Tum

Comment

Comment:

Tweet

#60 By (113.53.159.194|113.53.159.194) on 2015-01-19 14:17

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่ สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

#59 By m (103.7.57.18|101.108.213.34) on 2013-07-04 08:43

ทรงพระเจิญ

#58 By กองพันทหารช่างที่ 4 (103.7.57.18|180.183.182.235) on 2013-04-29 10:23

ขอให้ในหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

#57 By เสาวลักษณ์ ประทุมรัตน์ (103.7.57.18|192.168.10.6, 125.27.145.36) on 2012-12-18 08:53

ซาบซึ้งมาก

#56 By ธิรดา (103.7.57.18|118.175.107.130) on 2012-07-10 13:40

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

#55 By หมู่ ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒ (110.77.230.202) on 2012-02-26 14:51

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#54 By ป พัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:34


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญและอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

#53 By ป.พัน5ร้อย 1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:26

\"ความสามัคคี\" คำที่พระองค์ท่านย้ำเสมอ
ไม่ว่าโอกาสใด หากคนไทยไม่มีความสามัคคี
ชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไร


#52 By ป พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:21

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

#51 By ป พัน 5ร้อย 1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:17

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เรา ได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

#50 By ป พัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:16

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมี

#49 By ป พัน5 ร้อย 1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:16

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

#48 By ปพัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:13

ถวายพระพรบพิตรเจ้าจอมธรรม
กระแสพระดำรัสน้อมนำใส่เกล้า
ข้าพระบาทสำนึกด้วยในพระคุณ
พระค้ำจุนก่อเกื้อโอบเอื้อปวงประชา

#47 By ป.พัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:13

แผ่นดินไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์ มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา เราคนไทยร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

#46 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:10

เรารักในหลวง

#45 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:09

ไทยเคยผ่านภัยได้ เพราะในหลวง ไทยทั้งปวง ร่มเย็นและสุขี ประชาราษฎร์ อยู่เย็น เพราพระบารมี ไทยสุขี ร่วมเย็น เป็นสุขกาย

#44 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:08

คุณพ่อผู้ก่อเกิด...ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง ด้วยรักจากใจจริง....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน จากลูกพ่อปลูกรัก... เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร อุ่นไอสายสัมพันธ์....ลูกยึดมั่นขอวันทา

#43 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:07

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เรา จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

#42 By ป.พัน 5 ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:07

- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ - พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง - พระผู้เป็นกษัตริย์นักปร