พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร เป็นที่ยกย่องเทิดทูนไม่เฉพาะแต่ประชาชนชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ได้ประจักษ์และถวายสดุดี ดังจะเห็นได้จากการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี อาทิ

 

 

- ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกร่วมกันทูลเกล้าฯถวาย "เหรียญรัฐสภายุโรป" (๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙)

- ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลสันติภาพ" (๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙)

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย"เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้พัฒนา" (๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐)

- ผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม" (๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕)

- ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน" (๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕)

- คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ" (๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖)

- หัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด" สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ (๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖)

- ผู้อำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด" (๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗)

- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร" (๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙)

- สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" จากการที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมา โดยตลอด (๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)


พราชกรณียกิจที่สำคัญ
- มูลนิธิชัยพัฒนา

- มูลนิธิโครงการหลวง

- โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

- โครงการหลวงอ่างขาง

- โครงการปลูกป่าถาวร

- โครงการแก้มลิง

- โครงการฝนหลวง

- โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน

- กังหันชัยพัฒนา

 

edit @ 6 Feb 2010 09:22:12 by Tum

edit @ 6 Feb 2010 09:38:20 by Tum

edit @ 6 Feb 2010 10:20:13 by Tum

Comment

Comment:

Tweet

#60 By (113.53.159.194|113.53.159.194) on 2015-01-19 14:17

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่ สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

#59 By m (103.7.57.18|101.108.213.34) on 2013-07-04 08:43

ทรงพระเจิญ

#58 By กองพันทหารช่างที่ 4 (103.7.57.18|180.183.182.235) on 2013-04-29 10:23

ขอให้ในหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

#57 By เสาวลักษณ์ ประทุมรัตน์ (103.7.57.18|192.168.10.6, 125.27.145.36) on 2012-12-18 08:53

ซาบซึ้งมาก

#56 By ธิรดา (103.7.57.18|118.175.107.130) on 2012-07-10 13:40

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

#55 By หมู่ ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒ (110.77.230.202) on 2012-02-26 14:51

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#54 By ป พัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:34


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญและอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

#53 By ป.พัน5ร้อย 1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:26

\"ความสามัคคี\" คำที่พระองค์ท่านย้ำเสมอ
ไม่ว่าโอกาสใด หากคนไทยไม่มีความสามัคคี
ชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไร


#52 By ป พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:21

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

#51 By ป พัน 5ร้อย 1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:17

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เรา ได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

#50 By ป พัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:16

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมี

#49 By ป พัน5 ร้อย 1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:16

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

#48 By ปพัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:13

ถวายพระพรบพิตรเจ้าจอมธรรม
กระแสพระดำรัสน้อมนำใส่เกล้า
ข้าพระบาทสำนึกด้วยในพระคุณ
พระค้ำจุนก่อเกื้อโอบเอื้อปวงประชา

#47 By ป.พัน 5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:13

แผ่นดินไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์ มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา เราคนไทยร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

#46 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:10

เรารักในหลวง

#45 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:09

ไทยเคยผ่านภัยได้ เพราะในหลวง ไทยทั้งปวง ร่มเย็นและสุขี ประชาราษฎร์ อยู่เย็น เพราพระบารมี ไทยสุขี ร่วมเย็น เป็นสุขกาย

#44 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:08

คุณพ่อผู้ก่อเกิด...ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง ด้วยรักจากใจจริง....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน จากลูกพ่อปลูกรัก... เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร อุ่นไอสายสัมพันธ์....ลูกยึดมั่นขอวันทา

#43 By ป.พัน5ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:07

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เรา จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

#42 By ป.พัน 5 ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:07

- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ - พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง - พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์ - พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก - พระผู้มีแต่ให้

#41 By ป.พัน 5 ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:05

"ความสามัคคี" คำที่พระองค์ท่านย้ำเสมอ
ไม่ว่าโอกาสใด หากคนไทยไม่มีความสามัคคี
ชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไร

#40 By ป.พัน 5 ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:04ในหลวงทรงเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ บำรุงพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านศาสนบุคคล และศาสนสถาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

#39 By ป.พัน 5 ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 10:02

พ่อหลวงยิ่งใหญ่ ช่วยให้ประเทศไทยยั่งยืน ขอให้พวกเราจงรักและยึดมั่นในสถาบันของเราที่มีมาอย่างยาวนานและตลอดไป

#38 By ป.พัน 5 ร้อย1 (182.53.182.170) on 2012-02-14 09:59

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#37 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 15:05

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกั

#36 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:59

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง

#35 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:57

"ความสามัคคี" คำที่พระองค์ท่านย้ำเสมอ ไม่ว่าโอกาสใด หากคนไทยไม่มีความสามัคคี ชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไร

#34 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:40

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

#33 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:35

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก เราเป็นลูกควรหวงแหนประเทศ เพื่อทดแทนบุญคุณของในหลวงของเรา

#32 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:29

ในหลวงทรงอุทิศพระองค์และทรงวิริยะอุตาสหะในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ ธรรมาภิบาลในแบบประชาธิปไตย แลความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#31 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:22

ถวายพระพรบพิตรเจ้าจอมธรรม
กระแสพระดำรัสน้อมนำใส่เกล้า
ข้าพระบาทสำนึกด้วยในพระคุณ
พระค้ำจุนก่อเกื้อโอบเอื้อปวงประชา

#30 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:15

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์

#29 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:13

เราคนไทยทุกคนจงจับมือกันไว้สร้างความสามัครคีเพื่อพ่อหลวง ขอให้พ่อหลวงของเราจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#28 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:09

ในหลวงทรงเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ บำรุงพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านศาสนบุคคล และศาสนสถาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

#27 By ฝกร.ป.พัน.5 (118.173.148.158) on 2012-02-13 14:07

ข้าพระเจ้ามีความสุขที่เกิดมาบนแผ่นดินไทย ที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเพราะพ่อหลวงของชาวไทยนั้นเป็นคนที่ทรงรักประชาชนมาก
พระองค์ทรงทำงานอย่างหนัก เพื่อปวงชนชาวไทย
แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนพระองค์ไม่เคยหยุดที่จะช่วยชาวไทย
แม้แต่ชาวบ้าน ที่อยู่ในที่ห่างไกลก็ยิ่งทรงไปเยี่ยมเยียน ทุกแห่งหน

#26 By ฝกร.ป.พัน.5 (113.53.11.37) on 2012-02-13 14:01

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของพษกนิกรไทยทั่วประเทศ ตลอดกาล ตลอดไป

#25 By กอง พธ.พล.1 รอ. (182.53.49.255) on 2012-02-06 12:53

ในหลวงทรงงานหนักเพื่อให้พวกเรามีความสุข
เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชน
จะเป็นคนดีของชาติต้องเทิดทูดพระมหากษัตริย์
พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณา
รักพ่อเชื้อฟังพ่อเราจะมีความสุข

#24 By ร.๑ พัน.๒ รอ. (124.121.114.111) on 2012-01-29 19:22

#23 By อิงอร (49.48.127.34) on 2011-12-12 10:15

ในหลวงทรงงานหนักเพื่อให้พวกเรามีความสุข
เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชน
จะเป็นคนดีของชาติต้องเทิดทูดพระมหากษัตริย์
พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณา
รักพ่อเชื้อฟังพ่อเราจะมีความสุข

#22 By ฉก.ทพ.๔๒ (118.173.153.26) on 2011-11-22 11:45

confused smile

#21 By rtyety (182.93.207.89) on 2011-11-21 13:06

แม้ว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะลดลงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ยังคงพยายามปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน ด้านต่างๆ คือ ทางด้านเศรษฐกิจ ทรงพยายามช่วยเหลือ โดยการส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำฟาร์มโคนม พระราช ทานความคิดในการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไก ส่งเสริมการเลี้ยงไหม การประมง ป่าไม้ โครงการ เกษตรหลวงที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชักชวนให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น มาปลูกพืชผลและดอกไม้ ที่จะเป็นประโยชน์กว่า โครงการเกษตรกรรมที่หุบกระพง ประจวบคีรีขันธ์
ทางด้านสังคม เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิราชประชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อน ทรง ตั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิพัฒนาอนามัย มูลนิธิวิจัยประสาทวิทยา ฯลฯ
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงฟื้นฟูสืบทอดประเพณีหลายอย่างเพื่อเป็นขวัญ เช่น พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น
ด้านศาสนา ทรงออกผนวชตามพระราชประเพณี เมื่อ พ.ศ. 2495 ทรงอุปถัมภ์การทำนุบำรุง ศาสนาทุกด้าน เช่น การสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน ผ้าป่า และการบำเพ็ญกุศลต่างๆ นอกจากนี้ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทุกๆ ศาสนาที่ประชาชนนับถือ ด้านการเมืองการปกครอง เนื่องจากฐานะของพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใตัรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีบทบาทโดยตรงทางการเมือง แต่ในทางปฏิบัติทรงเป็นประมุข ทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการปกครอง ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน เวลาที่เกิดวิกฤตการณ์หรือ ความไม่มั่นใจในชาติ ดังเมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ยามที่เดือดร้อนที่สุด ประชาชนก็ไปขอ รับพระราชทานความร่มเย็นจากพระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวไทยเสมอมา

#15 By pine (49.48.114.19) on 2011-09-14 18:21

#20 By พลอย (49.49.194.21) on 2011-11-02 19:53

ในหลวงคือพ่อของเราในหลวงคือคนคลายความทุกข์ให้กับเรา เราจึงควรทำให้ในหลวงมีความสุขเช่น สามัคคี
ต่อต้านยาเสพติด งด! ดื่มเหล้า เบียย์ บุหรี่ ยาเสพติด เพื่อในหลวง ของเราค่ะ big smile open-mounthed smile confused smile sad smile

#19 By พลอย (49.49.194.21) on 2011-11-02 19:51

ในหลวงคือพ่อของเราในหลวงคือคนคลายความทุกข์ให้กับเรา เราจึงควรทำให้ในหลวงมีความสุขเช่น สามัคคี
ต่อต้านยาเสพติด งด! ดื่มเหล้า เบียย์ บุหรี่ ยาเสพติด เพื่อในหลวง ของเราค่ะ big smile open-mounthed smile confused smile sad smile

#18 By นงนภัส (49.49.194.21) on 2011-11-02 19:49

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#17 By nongnapat (49.49.194.21) on 2011-11-02 19:38

sad smile open-mounthed smile confused smile question embarrassed angry smile sad smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#16 By นงนภัส (49.49.194.21) on 2011-11-02 19:35

แม้ว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะลดลงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ยังคงพยายามปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน ด้านต่างๆ คือ ทางด้านเศรษฐกิจ ทรงพยายามช่วยเหลือ โดยการส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำฟาร์มโคนม พระราช ทานความคิดในการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไก ส่งเสริมการเลี้ยงไหม การประมง ป่าไม้ โครงการ เกษตรหลวงที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชักชวนให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น มาปลูกพืชผลและดอกไม้ ที่จะเป็นประโยชน์กว่า โครงการเกษตรกรรมที่หุบกระพง ประจวบคีรีขันธ์
ทางด้านสังคม เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิราชประชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อน ทรง ตั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิพัฒนาอนามัย มูลนิธิวิจัยประสาทวิทยา ฯลฯ
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงฟื้นฟูสืบทอดประเพณีหลายอย่างเพื่อเป็นขวัญ เช่น พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น
ด้านศาสนา ทรงออกผนวชตามพระราชประเพณี เมื่อ พ.ศ. 2495 ทรงอุปถัมภ์การทำนุบำรุง ศาสนาทุกด้าน เช่น การสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน ผ้าป่า และการบำเพ็ญกุศลต่างๆ นอกจากนี้ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทุกๆ ศาสนาที่ประชาชนนับถือ ด้านการเมืองการปกครอง เนื่องจากฐานะของพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใตัรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีบทบาทโดยตรงทางการเมือง แต่ในทางปฏิบัติทรงเป็นประมุข ทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการปกครอง ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน เวลาที่เกิดวิกฤตการณ์หรือ ความไม่มั่นใจในชาติ ดังเมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ยามที่เดือดร้อนที่สุด ประชาชนก็ไปขอ รับพระราชทานความร่มเย็นจากพระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวไทยเสมอมา
angry smile embarrassed

#15 By pine (49.48.114.19) on 2011-09-14 18:21

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา และทรงเป็นนักคิดและนักทดลองเกี่ยวกับไบโอดีเซล เมื่อน้ำมันราคาอยู่ไม่กี่บาท เมื่อเป็นพลังงานสำรองในอนาคต และทรงได้คิดค้นหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินทลายจากฟ้าฝน ทรงเป็นนักสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำ และสร้างเขื่อน เพื่อเกษตรของพระองค์ท่าน และดูแลประชาชนทุกๆที่ของพระองค์ที่ทรงเดินทางไป และพระองค์ได้คิดแบบพอเพียง คือใช้อย่างประหยัด และระบบนี้ได้เผยแพร่ไปทุกมุมของโลกใบนี้

#14 By cavalry19 (180.183.164.134) on 2011-08-24 08:10

พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร เป็นที่ยกย่องเทิดทูนไม่เฉพาะแต่ประชาชนชาวไทย แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ได้ประจักษ์และถวายสดุดี ดังจะเห็นได้จากการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดี

#13 By cavalry19 (180.183.164.134) on 2011-08-24 08:10

question cry surprised smile cry ความรู้ทั้งนั้น

#12 By แก้ม (118.172.124.220) on 2011-07-21 18:12

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

#11 By cavalry19 (180.183.166.36) on 2011-04-22 10:39